Algemene voorwaarden OMRUILING / NIET GOED GELD TERUG Alle artikelen ontvangt u 4 werkdagen op zicht. Afgeprijsde artikelen kunnen niet geruild worden. Mocht u niet tevreden zijn over een bepaald artikel, dan kunt u het artikel binnen 4 werkdagen retourneren of omruilen. Alleen ongebruikte en ongedragen artikelen, in originele verpakking, kunnen geretourneerd worden. Indien u dit wenst, ontvangt u het betaalde bedrag retour op uw bankrekening, verminderd met de verzendkosten en betaalkosten. Indien u een artikel wenst te ruilen, dient u Hipondergoed.com vooraf per e-mail (info@hipondergoed.com) op de hoogte te stellen. Artikelen kunnen indien voldoende gefrankeerd opgestuurd worden naar: Hip Ondergoed Groenstraat 77 5062 NB Oisterwijk PRIVACY VERZEKERD Hipondergoed.com gebruikt uw gegevens enkel en alleen om uw bestelling uit te voeren. Hipondergoed.com zal de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan derden. COPYRIGHT FOTO`S Op alle afbeeldingen/foto’s die worden/zijn getoond op Hipondergoed.com is copyright van toepassing. Dit geldt voor alle afbeeldingen, ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin ze geleverd zijn (digitaal, als foto, via internet of elke andere manier). Geen enkele foto mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, d.m.v. druk, fotokopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hipondergoed.com. Indien u zonder voorafgaande schriftelijke toestemming gebruik maakt van enige foto van deze website, wordt u gesommeerd het gebruik te staken en tevens wordt een schadeclaim bij u ingediend. ALGEMENE VOORWAARDEN HIPONDERGOED.COM Artikel 1: Hipondergoed.com wordt in deze algemene voorwaarden nader aangeduid als Gebruiker. 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Gebruiker zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.. Deze Voorwaarden zijn via internet te raadplegen, zie: www.hipondergoed.com 2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 4. Alle rechten en aanspraken zoals vermeld in deze voorwaarden en die in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van de Gebruiker zijn bedongen, worden ook bedongen ten behoeve van door de Gebruiker ingeschakelde tussenpersonen, medewerkers, directie en/of andere derden die door de Gebruiker zijn ingeschakeld. 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De Gebruiker zal alsdan een vervangende rechtens toelaatbare bepaling opstellen. 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Voorwaarden. 8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. artikel 2 Totstandkoming overeenkomst 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 2. Ingeval de wederpartij het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd de Gebruiker onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van de aanvaarding niet is bevestigd, kan de wederpartij de overeenkomst ontbinden. 3. Alle afbeeldingen, tekeningen en overige gegevens betreffende de producten dienen als indicatie en zijn niet bindend voor Gebruiker, noch voor eventuele afwijkingen aansprakelijk. Gebruiker zorgt ervoor om de gegevens op de website up to date te houden, maar is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden. Eventuele typefouten worden voorbehouden. 4. De Gebruiker is gerechtigd een bestelling te weigeren en/of de overeenkomst te ontbinden, indien hij goede gronden heeft aan te nemen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien een dergelijk geval zich voor doet, deelt de Gebruiker zulks binnen tien dagen na ontvangst van de bestelling aan de wederpartij mee. artikel 3 leveringstermijnen en uitvoering 1. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. 2. Indien Gebruiker gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld. 3. Levering vindt plaats op het moment dat de goederen door de Wederpartij in ontvangst worden genomen. 4. De Gebruiker raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij eventueel gebleken gebreken binnen 2 dagen schriftelijk aan de Gebruiker te melden. 5. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 6. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst van Gebruiker op en is voor de Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. 9. Indien de Wederpartij in gebreke is in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan. 10. Prijsverhogingen na het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst tussen de Gebruiker en de wederpartij, zijn slechts toegestaan, indien de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke bepalingen of regelingen. 11. Ingeval een in het voormelde artikellid vermelde prijsverhoging wordt doorgevoerd, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging in gaat door middel van een aangetekend schrijven aan de Gebruiker. artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: a. de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; b. na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; c. de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; d. Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden; 2. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd. 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 4. Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 5. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is deze gehouden tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. 6. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor 8. Gebruiker extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft. 9. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging -indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven -ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. artikel 5 Overmacht 1. Ingeval van overmacht is de Gebruiker niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de Wederpartij ontstane schade, behoudens en voor zover de Gebruiker als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat bij correcte nakoming niet zou hebben gehad en kan de tekortkoming de Gebruiker niet worden toegerekend. 2. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen. 3. Ingeval van overmacht aan de zijde van de Gebruiker is de Wederpartij gerechtigd zijn prestatie op te schorten en heeft hij het recht de overeenkomst te ontbinden, indien de ernst of de aard van de tekortkoming de gevolgen van de ontbinding rechtvaardigt. artikel 6 Betaling en incassokosten 1. Betaling dient te geschieden middels vooruitbetaling bij bestelling van de goederen, op een door Gebruiker aan te geven wijze. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren. 2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 3. Gebruiker heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 4. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. 5. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde. 6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur op te schorten. 7. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan is de Gebruiker gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten en komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. Artikel 7 Zichttermijn 1. De in dit artikel opgenomen afkoelingsperiode geldt enkel ingeval de wederpartij een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. 2. Het aanbod van de Gebruiker houdt tevens een zichttermijn van vier dagen in, behoudens expliciete in het aanbod vermelde uitsluitingen hierop, ingaande op de dag van ontvangst door de wederpartij. Tijdens deze zichttermijn heeft de wederpartij een herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren. 3. Tijdens de zichttermijn dient de wederpartij zorgvuldig om te gaan met de ontvangen goederen. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken en/of gebruiken voor zover zulks noodzakelijk is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Ingeval hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het geleverde product, met alle geleverde toebehoren in de originele verpakking, ongedragen (behoudens ten behoeve van passen) en voorzien van aangehechte barcode/ prijskaart en productomschrijving aan de Gebruiker retourneren overeenkomstig de door de Gebruiker verstrekte instructies. De verzendkosten verbonden aan de retournering zijn voor rekening van de wederpartij. 4. Ontbinding moet schriftelijk worden ingeroepen door de Wederpartij en de Wederpartij moet het/de geleverde product(en) onmiddellijk retour zenden met inbegrip van alle geleverde toebehoren en –indien redelijkerwijs mogelijk-in de originele verpakking. Kosten verbonden aan en het risico van terugzending komt voor rekening van de Wederpartij. 5. Binnen eenentwintig dagen na ontvangst van het/de product(en), zal de Gebruiker een reeds betaald aankoopbedrag aan de Wederpartij terugstorten. 6. De Gebruiker heeft het recht om retour gezonden producten te weigeren of een gedeelte terug te betalen, indien het vermoeden bestaat dat het/de product(en) reeds zijn gebruikt, geopend of door buiten toedoen van de Gebruiker is beschadigd. artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn 1. De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Hetgeen in dit artikel is vermeld, is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere garantie-en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden. 2. De in deze voorwaarden vermelde garantie geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de Wederpartij toekent. 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden verof bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etcetera. 4. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend-en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden. 5. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn één jaar. artikel 9 Risico-overgang Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij worden gebracht. Artikel 10 Intellectuele eigendom Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet-en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht. artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 2. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 3. Indien een Wederpartij niet tevreden is over het geleverde. Hij dient dan zo snel mogelijk contact met de Gebruiker op te nemen, het liefst per email: info@hipondergoed.com. Binnen eenentwintig dagen na ontvangst van uw klacht reageert de Gebruiker op de klacht. artikel 12 Vindplaats en wijziging voorwaarden 1. Van toepassing is steeds de versie van deze voorwaarden zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst, tenzij de koper na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de Voorwaarden heeft aanvaard. 2. De Nederlandse tekst van de Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. 1 februari 2011 (Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)  

Geef een reactie