Algemene voorwaarden

OMRUILING / NIET GOED GELD TERUG

Alle artikelen ontvangt u 14 werkdagen op zicht.
Afgeprijsde artikelen kunnen niet geruild worden.
Mocht u niet tevreden zijn over een bepaald artikel, dan kunt u het artikel binnen 8 werkdagen retourneren of omruilen.
Alleen ongebruikte en ongedragen artikelen, in originele verpakking, kunnen geretourneerd worden.
Indien u dit wenst, ontvangt u het betaalde bedrag retour op uw bankrekening, verminderd met de verzendkosten en betaalkosten.
Indien u een artikel wenst te ruilen, dient u Hipondergoed.nl vooraf per e-mail (info@hipondergoed.nl) op de hoogte te stellen.

Artikelen kunnen indien voldoende gefrankeerd opgestuurd worden naar:
Hip Ondergoed
Mingersbergstraat 39
5045 EM Tilburg

PRIVACY VERZEKERD
Hipondergoed.nl gebruikt uw gegevens enkel en alleen om uw bestelling uit te voeren.
Hipondergoed.nl zal de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan derden.

COPYRIGHT FOTO`S
Op alle afbeeldingen/foto’s die worden/zijn getoond op Hipondergoed.nl is copyright van toepassing.
Dit geldt voor alle afbeeldingen, ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin ze geleverd zijn (digitaal, als foto, via internet of elke andere manier).
Geen enkele foto mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, d.m.v. druk, fotokopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hipondergoed.nl. Indien u zonder voorafgaande schriftelijke toestemming gebruik maakt van enige foto van deze website, wordt u gesommeerd het gebruik te staken en tevens wordt een schadeclaim bij u ingediend.

ALGEMENE VOORWAARDEN HIPONDERGOED.NL

Artikel 1:
Hipondergoed.nl wordt in deze algemene voorwaarden nader aangeduid als Gebruiker.
1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Gebruiker zijn bij
uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene
voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.. Deze Voorwaarden zijn via
internet te raadplegen, zie: www.hipondergoed.nl

2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in
dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden
afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
4. Alle rechten en aanspraken zoals vermeld in deze voorwaarden en die in
eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van de Gebruiker zijn bedongen,
worden ook bedongen ten behoeve van door de Gebruiker ingeschakelde
tussenpersonen, medewerkers, directie en/of andere derden die door de
Gebruiker zijn ingeschakeld.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel
of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in
deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De Gebruiker zal alsdan
een vervangende rechtens toelaatbare bepaling opstellen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen
van deze Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van
deze bepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden
geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze
Voorwaarden.
8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt,
betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat
Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de
naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

artikel 2 Totstandkoming overeenkomst
1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de
wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Ingeval de wederpartij het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard,
bevestigd de Gebruiker onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de
aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van de aanvaarding niet is
bevestigd, kan de wederpartij de overeenkomst ontbinden.
3. Alle afbeeldingen, tekeningen en overige gegevens betreffende de producten
dienen als indicatie en zijn niet bindend voor Gebruiker, noch voor eventuele
afwijkingen aansprakelijk. Gebruiker zorgt ervoor om de gegevens op de website
up to date te houden, maar is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden.
Eventuele typefouten worden voorbehouden.
4. De Gebruiker is gerechtigd een bestelling te weigeren en/of de overeenkomst te
ontbinden, indien hij goede gronden heeft aan te nemen dat de wederpartij niet
aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien een dergelijk geval zich voor
doet, deelt de Gebruiker zulks binnen tien dagen na ontvangst van de bestelling
aan de wederpartij mee.

artikel 3 leveringstermijnen en uitvoering
1. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van
bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer
een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij
Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een
redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de
overeenkomst.
2. Indien Gebruiker gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de
overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de
Wederpartij deze juist en volledig aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
3. Levering vindt plaats op het moment dat de goederen door de Wederpartij in
ontvangst worden genomen.
4. De Gebruiker raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te
inspecteren en de daarbij eventueel gebleken gebreken binnen 8 dagen schriftelijk
aan de Gebruiker te melden.
5. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door
derden.
6. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en
het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van
die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de
Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft
goedgekeurd.
8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan
is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor
akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de
Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en
andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop
daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van
de gewijzigde overeenkomst levert geen toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van de overeenkomst van Gebruiker op en is voor de Wederpartij
evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te
komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren,
indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben
bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren
zaken.
9. Indien de Wederpartij in gebreke is in de deugdelijke nakoming van hetgeen
waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk
voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Gebruiker
daardoor direct of indirect ontstaan.
10. Prijsverhogingen na het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst tussen
de Gebruiker en de wederpartij, zijn slechts toegestaan, indien de prijsverhoging
het gevolg is van wettelijke bepalingen of regelingen.
11. Ingeval een in het voormelde artikellid vermelde prijsverhoging wordt doorgevoerd,
is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop
de prijsverhoging in gaat door middel van een aangetekend schrijven aan de
Gebruiker.

artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden, indien:
a. de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of
niet tijdig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de
verplichtingen niet zal nakomen;
c. de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om
zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de
overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
d. Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van
Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de
oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Gebruiker
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden;
2. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden
voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op
de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de
verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze
gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze
ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is deze gehouden tot
vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en
indirect ontstaan.
6. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet
nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Gebruiker
gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder
enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of
schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, wél tot schadevergoeding of
schadeloosstelling is verplicht.
7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal
Gebruiker in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te
verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de
Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor
8. Gebruiker extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij
in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de
daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
9. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of
faillissement, van beslaglegging -indien en voor zover het beslag niet binnen drie
maanden is opgeheven -ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een
andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn
vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond
en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te
annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de
Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

artikel 5 Overmacht
1. Ingeval van overmacht is de Gebruiker niet gehouden tot vergoeding van de
daardoor bij de Wederpartij ontstane schade, behoudens en voor zover de
Gebruiker als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat bij
correcte nakoming niet zou hebben gehad en kan de tekortkoming de Gebruiker
niet worden toegerekend.
2. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende
oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan
uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te
komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder
begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt
nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Ingeval van overmacht aan de zijde van de Gebruiker is de Wederpartij
gerechtigd zijn prestatie op te schorten en heeft hij het recht de overeenkomst te
ontbinden, indien de ernst of de aard van de tekortkoming de gevolgen van de
ontbinding rechtvaardigt.

artikel 6 Betaling en incassokosten
1. Betaling dient te geschieden middels vooruitbetaling bij bestelling van de
goederen, op een door Gebruiker aan te geven wijze. Gebruiker is gerechtigd om
periodiek te factureren.
2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is
de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente
verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval
de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal
worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het
moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Gebruiker heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken
in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de
opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende
rente.
4. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling
weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de
betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren,
indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten
worden voldaan.
5. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan
Gebruiker verschuldigde.
6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet
op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231
tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur
op te schorten.
7. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn
verplichtingen, dan is de Gebruiker gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten
en komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor
rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op
basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel
de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter
hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren,
komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De
eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de
Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde
incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7 Zichttermijn
1. De in dit artikel opgenomen afkoelingsperiode geldt enkel ingeval de wederpartij
een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
2. Het aanbod van de Gebruiker houdt tevens een zichttermijn van acht dagen
in, behoudens expliciete in het aanbod vermelde uitsluitingen hierop, ingaande op
de dag van ontvangst door de wederpartij. Tijdens deze zichttermijn heeft de
wederpartij een herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder
enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse
kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren.
3. Tijdens de zichttermijn dient de wederpartij zorgvuldig om te gaan met de
ontvangen goederen. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken en/of
gebruiken voor zover zulks noodzakelijk is om te beoordelen of hij het product
wenst te behouden. Ingeval hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het
geleverde product, met alle geleverde toebehoren in de originele verpakking,
ongedragen (behoudens ten behoeve van passen) en voorzien van aangehechte
barcode/ prijskaart en productomschrijving aan de Gebruiker retourneren
overeenkomstig de door de Gebruiker verstrekte instructies. De verzendkosten
verbonden aan de retournering zijn voor rekening van de wederpartij.
4. Ontbinding moet schriftelijk worden ingeroepen door de Wederpartij en de
Wederpartij moet het/de geleverde product(en) onmiddellijk retour zenden met
inbegrip van alle geleverde toebehoren en –indien redelijkerwijs mogelijk-in de
originele verpakking. Kosten verbonden aan en het risico van terugzending komt
voor rekening van de Wederpartij.
5. Binnen eenentwintig dagen na ontvangst van het/de product(en), zal de Gebruiker
een reeds betaald aankoopbedrag aan de Wederpartij terugstorten.
6. De Gebruiker heeft het recht om retour gezonden producten te weigeren of een
gedeelte terug te betalen, indien het vermoeden bestaat dat het/de product(en)
reeds zijn gebruikt, geopend of door buiten toedoen van de Gebruiker is
beschadigd.

artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
1. De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en
normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen
worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Hetgeen in
dit artikel is vermeld, is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het
gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf
te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen
aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval
andere garantie-en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken
of uit te voeren werkzaamheden.
2. De in deze voorwaarden vermelde garantie geldt onverminderd de rechten en
vorderingen die de wet aan de Wederpartij toekent.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als
gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of
gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door
de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van
Gebruiker, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht
danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden
bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden verof
bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt
evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het
gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen,
daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet
uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etcetera.
4. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging,
inclusief administratie-, verzend-en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening
gebracht worden.
5. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn
één jaar.

artikel 9 Risico-overgang
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over
op het moment waarop zaken aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij
worden gebracht.

Artikel 10 Intellectuele eigendom
Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond
van de Auteurswet en andere intellectuele wet-en regelgeving. Gebruiker heeft het recht
de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor
andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie
van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of
gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de
rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid
van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van
geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin
heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet
bevoegde rechter.
3. Indien een Wederpartij niet tevreden is over het geleverde. Hij dient dan zo snel
mogelijk contact met de Gebruiker op te nemen, het liefst per email:
info@hipondergoed.nl. Binnen eenentwintig dagen na ontvangst van uw klacht
reageert de Gebruiker op de klacht.

artikel 12 Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Van toepassing is steeds de versie van deze voorwaarden zoals die gold ten tijde
van het totstandkomen van de overeenkomst, tenzij de koper na het sluiten van
de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de Voorwaarden heeft
aanvaard.
2. De Nederlandse tekst van de Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg
daarvan.

1 februari 2011

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

 

Geef een reactie